Algemene voorwaarden

Samenwerkingsvoorwaarden Hartzaken relatiecoaching

Artikel 1. BegripsbepaIingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

• Hartzaken relatiecoaching: de opdrachtnemer zoals vermeld in de betreffende overeenkomst voor het uitvoeren van de dienstverlening relatiecoaching;

• opdrachtgever(s): (een) derde(n) die de dienstverlening relatiecoaching wil(len) laten uitvoeren door Hartzaken relatiecoaching;

• opdracht: het ten gunste van de opdrachtgever leveren van de dienst relatiecoaching.

Artikel 2. Toepassing

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten met betrekking tot een opdracht, die wordt uitgevoerd door Hartzaken relatiecoaching ten behoeve van de opdrachtgever.

2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing tenzij deze door Hartzaken relatiecoaching schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbieding en aanvaarding

1. Hartzaken relatiecoaching biedt de uitvoering van een opdracht aan door overlegging van een offerte. De offerte is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat naar beste weten alle informatie die relevant is voor de uitvoering van een opdracht aan Hartzaken relatiecoaching is verstrekt.

2. Het aanbod van Hartzaken relatiecoaching tot de uitvoering van een opdracht is vrijblijvend.

3. De opdrachtgever kan het aanbod tot de uitvoering van een opdracht schriftelijk aanvaarden binnen dertig dagen na ontvangst van een offerte tenzij in de offerte anders bepaald is.

4. De opdrachtgever heeft een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen na aanvaarding van de opdracht.

Artikel 4. Uitvoering van een opdracht

1. Hartzaken relatiecoaching zal een opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

2. Een opdracht wordt uitgevoerd onder naam en verantwoordelijkheid van Hartzaken relatiecoaching.

3. De termijn voor de uitvoering van een opdracht wordt nader overeengekomen tussen Hartzaken relatiecoaching en de opdrachtgever.

4. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de opdrachtgever kunnen de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor de uitvoering beïnvloeden.

5. De meerkosten die het gevolg zijn van een langere tijdsduur van de uitvoering van een opdracht en/of van extra kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5. Terbeschikkingstelling van medewerkers

1. Naast medewerkers van Hartzaken relatiecoaching kunnen ook medewerkers van derden worden betrokken bij de uitvoering van een opdracht.

2. Hartzaken relatiecoaching is vrij een medewerker door een andere te vervangen. Hartzaken relatiecoaching garandeert dat de vervangende medewerker van vergelijkbare kwaliteit is.

3. De uit deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen voor Hartzaken relatiecoaching zijn van overeenkomstige toepassing op de medewerkers.

Artikel 6. Klachten en garantie

Eventuele klachten kunnen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend binnen veertien dagen nadat de uitvoering van een opdracht is beëindigd. Vervolgens gaat de klachtenprocedure van Hartzaken relatiecoaching in werking, deze is op te vragen via kathelijn@hartzakenrelatiecoaching.nl, of telnr. 0641894405. Voor zover aantoonbaar is dat tekortkomingen in de uitvoering van een opdracht aan Hartzaken relatiecoaching te verwijten zijn, zal Hartzaken relatiecoaching deze herstellen zonder dat kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

Auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom, die worden gebruikt voor de uitvoering van een opdracht of die het resultaat daarvan zijn, blijven eigendom van Hartzaken relatiecoaching.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Hartzaken relatiecoaching is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten van de opdrachtgever, tenzij de schade het resultaat is van nalatigheid, grove schuld of opzet. De eventuele aansprakelijkheid van Hartzaken relatiecoaching voor schade is beperkt tot het bedrag van de vergoeding die Hartzaken relatiecoaching voor de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever ontvangt.

2. De opdrachtgever stelt geen van de medewerkers van Hartzaken relatiecoaching die is betrokken bij de uitvoering van een opdracht aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade.

Artikel 9. Vergoeding

1. De opdrachtgever wordt een vergoeding in rekening gebracht die is gebaseerd op de in de offerte vermelde tarieven. De hoogte van de vergoeding wordt in een overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van een opdracht vermeld. Eventuele meerkosten als gevolg van wijzigingen in een opdracht door toedoen van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever.

2. Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden conform het overeengekomen betaalschema. De laatste betaling geschiedt binnen 21 dagen na verzending van de factuur. Indien de betaling niet geschiedt zoals is overeengekomen zal Hartzaken relatiecoaching aan de opdrachtgever een rente a 1,25% per maand berekenen, gerekend vanaf de vervaldag van de overeengekomen betaling.

3. Hartzaken relatiecoaching heeft het recht verdere uitvoering van een opdracht te weigeren of op te schorten indien de opdrachtgever niet tijdig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 2.

Artikel 10. Tussentijdse beëindiging, annulering, restitutie

1. De opdrachtgever en Hartzaken relatiecoaching kunnen elk eenzijdig de overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van een opdracht beëindigen indien zeer dringende redenen de opdrachtgever dan wel Hartzaken relatiecoaching niet langer in staat stellen de overeengekomen prestaties te leveren.

2. Wanneer de opdrachtgever dan wel Hartzaken relatiecoaching de verbintenissen uit een overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van een opdracht niet nakomt en gedurende dertig dagen na ontvangst van een verzoek tot nakoming en/of schadevergoeding door de ander, in gebreke blijft, en de schade niet vergoedt, is de ander gerechtigd om de overeenkomst na dertig dagen te beëindigen.

3. Indien de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd, kan Hartzaken relatiecoaching ter compensatie van geleden verlies of gederfde winst een bedrag van tenminste 1/2 (een tweede) van de overeengekomen prijs van een te leveren product of dienst, dan wel een bedrag van het overeengekomen gemiddelde van de vergoeding voor het aantal reeds gewerkte dagen voor de uitvoering van een opdracht in rekening brengen bij de opdrachtgever.

4. Indien geplande (deel)afspraken voortvloeiende uit de overeenkomst eenzijdig door de opdrachtgever worden geannuleerd of verzet binnen 5 dagen voor de geplande afspraak kan 25 % van de voor de (deel)afspraak overeengekomen vergoeding in rekening worden gebracht. Bij eenzijdige annulering of verplaatsing van een afspraak binnen 3 dagen geldt een vergoeding van 50%. Bij eenzijdige annulering of verplaatsing van een afspraak binnen 24 uur voor geplande datum en tijdstip is 100 % van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

5. Bij het annuleren of wijzigen van een vooruitbetaalde opdracht zal Hartzaken relatiecoaching binnen 21 dagen het teveel betaalde restitueren aan opdrachtgever.

6. Bij ziekte of afwezigheid van de trainer tracht Hartzaken relatiecoaching een vervanger te regelen. Indien dit niet lukt, treedt lid 1 in werking.

Artikel 11. Geschillen

Eventuele geschillen zullen in overleg tussen Hartzaken relatiecoaching en de opdrachtgever worden opgelost. Wanneer een geschil ondanks overleg blijft bestaan, zal het geschil in eerste aanleg worden voorgelegd via de Klachtenprocedure (artikel 7) en vervolgens aan de bevoegde rechter te Arnhem.

Artikel 12. Incassokosten

Hartzaken relatiecoaching heeft het recht op de opdrachtgever te verhalen alle kosten van invordering, zowel buitenrechtelijk als gerechtelijk. In geval van niet of niet-tijdige betaling is de opdrachtgever ongeacht de werkelijke kosten aan Hartzaken relatiecoaching verschuldigd een bedrag groot 10% van het verschuldigde bedrag, behoudens het in artikel 10 lid 2 bepaalde.

Artikel 13. Geheimhouding

Hartzaken relatiecoaching verplicht zich, zowel gedurende als na beëindiging van samenwerking, geheimhouding te betrachten met betrekking tot alle gegevens van de opdrachtgever, waar Hartzaken relatiecoaching tijdens de samenwerking kennisneemt.

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op een overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van een opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.